z Copyright CBG Conveyor Belt Gateway, Hamburg, Germany, 2016
Abwurfstation Kohle-Fördergurt
z Copyright CBG Conveyor Belt Gateway, Hamburg, Germany, 2016